Jaarverslagen 2023

Hieronder de notulen van de ALV en de jaarverslagen van de diverse commissie van het jaar 2023.

Notulen ALV 6 maart 2023

Notulen ALV 3 Juli 2023

Secretariaat

Barcommissie

Jeugdcommissie

Recreatiecommissie

Onderhoudscommissie

Wedstrijdcommissie

-------------------------

Notulen van de algemene ledenvergadering van 6 maart 2023

Afwezig met bericht 15 leden. Aanwezig 46 leden 

1. De vergadering wordt onder belangstelling van veel leden, geopend door Sjaak.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

-Vorig jaar kregen we een vergoeding vanwege de hoge energieprijzen . Nu is er de TEK Tegemoetkoming Energie Kosten. Ook verenigingen komen  hiervoor in aanmerking als de energiekosten meer dan 7% van de omzet bedragen. Sportstroom,(onze energieleverancier) vraagt het aan. Het is voor de periode van november 2022 tot en met het einde van 2023.

-Vanaf 1 april zit er ook statiegeld op blikjes .Dit wordt doorberekend in de prijs. En wordt door MTC niet terugbetaald. De blikjes mogen niet ingeknepen worden maar moeten heel worden ingeleverd. Hiervoor zijn speciale opvangbakken. Blikjes en flesjes worden weer ingeleverd bij de groothandel, die het statiegeld weer terug betaald aan MTC.

-Het zaterdagteam met Helen, Manon, Annemiek en Lindy is kampioen geworden.

-Het team van Paul van Putten is ook kampioen geworden

-Het team van Manuel gaat er van uit dat zij ook kampioen zullen worden.

-Aan de voorjaarscompetitie doen 16 teams mee. 4 op vrijdagavond, 6 op zaterdag en 6 op zondag.

3. Notulen van de vergadering van 7 maart 2022

Deze worden goedgekeurd.

4. Jaarverslagen van secretariaat en commissies

Deze zijn te lezen op de site van MTC

Er is nog een applaus voor Ad de Geus die na 15 jaar in de onderhoudscommissie hier mee is gestopt.

5. Verslag penningmeester

Sander is per 1 januari 2023 gestopt als penningmester . Hij wil tot 30 juni ons nog bijstaan met de verwerking van de financiën.

Ondanks corona en oplopende prijzen hebben we een redelijk goed jaar gehad. De jaarrekening sluit met een batig saldo van 5.322,- euro. Dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid

Paul de Winter en Sebastiaan Pot hebben de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden.

De nieuwe kascommissie bestaat uit Sebastiaan Pot en Liana Groot. Reserve is Marieke Pot.

7. Begroting 2023

De energiekosten en de gemeentelijke belastingen stijgen behoorlijk op de begroting van 2023.

 Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. De contributie is met 5,- euro verhoogd. Er wordt vanuit gegaan dat we dit jaar quitte spelen met uitgaven en inkomsten 

8. Tennispark verplaatsen of  renoveren ? padelbanen?

- Het park verplaatsen naar FC Medemblik ?. Na een vergadering in mei vorig jaar is er gesproken met FCM over samengaan en verplaatsing van ons park naar het terrein van FCM. Dit plan is gepresenteerd bij de gemeente en die reageerde enthousiast. Aan de gemeente werd gevraagd hier voor 1 februari op te reageren. Hierna konden we dan wel/niet starten met een financiëel haalbaarheidsonderzoek. Op 15 februari kwam er antwoord van de gemeente . Ze zijn nog steeds positief maar hebben geen geld beschikbaar om de verhuizing te ondersteunen. Tevens is er geen sprake van mogelijke woningbouw of andere bebouwing op de vrijkomende locatie. MTC en FCM hebben geen middelen om het zelf te financieren.  Dus de plannen voor samengaan/verhuizen zijn op deze manier geen haalbare kaart. Het bestuur adviseert de leden om hier mee te stoppen.

Er wordt gevraagd aan de leden hoe zij hier over denken. Deze zijn unaniem van mening om dit niet door te laten gaan. We gaan dus niet verhuizen. !!

Dan zullen we de banen gaan renoveren, (kunstgras vervangen) en het hekwerk vernieuwen/aanpassen. Het hekwerk is niet meer in goede staat. Hier is in de afgelopen jaren een voorziening voor opgespaard en dit kunnen we ook betalen.
Naast deze renovatie zal er ook worden gekeken naar de toepassing van zonnepanelen. Martien Pronk merkt op dat de huidige banen nog wel ca 3 jaar mee kunnen. We zullen middels metingen van de KNLTB laten bekijken hoe ze er voor staan. Om dit alles te realiseren en een plan van aanpak te maken is er een bouwcommissie bestaande uit; Sjaak Beers, Nico Vermeulen, en Patrick Postma. Er zal worden gekeken naar 2 baansoorten t.w.  standaard kunstgras en Tennis Pro Vision. (Rode keramische korrels in een rode kunstgrasmat) Als het uitvoeringsplan en de tijdsplanning gereed is, zal het aan de leden worden voorgelegd. Hierna zal een besluit worden genomen over het vervolg.              

-Padelbanen. Moeten wij bij MTC ook padelbanen aanleggen?. Als we dit willen moeten we dan baan 5 ervoor gebruiken? Of op de grond achter de tennisbaan? De gemeente heeft in zijn reactie aangegeven dat er op de aangrenzende grond van ons park, mogelijkheden hiervoor zijn. Johan Busselaar merkt op dat als die grond erbij komt ook de erfpacht aangepast moet worden. Ook moet er gekeken worden of deze banen niet te dicht op de bewoning zitten i.v.m. geluidsoverlast .De regelgeving hiervoor is nog niet helemaal duidelijk. Mocht de gemeente toestemming verlenen dan zal daarna de financiële haalbaarheid nog ingevuld moeten worden. 

De eventuele aanleg en haalbaarheid van padelbanen wordt ook door de bouwcommissie bekeken. Hiervoor komt Sjoerd Sijbrandij nog bij deze commissie en zullen we ons laten informeren door de KNLTB.

9. Bestuursverkiezing

Er is een vacature voor penningmeester. Sander is gestopt en er is nog geen opvolging. Er wordt nog gesproken met 2 personen over de invulling hiervan.

Volgend jaar is er een vacature voor voorzitter. Sjaak geeft aan dat hij er na 10 jaar wel mee wil stoppen en dat het tijd wordt voor “verjonging”. Dus mocht er een ambitieuze dame of heer zijn voor deze “mooie job” neem dan even contact op met Sjaak.

10. Mutaties commissies

Alle commissies met de leden daarvan staan op de site. Bij een aantal commissies wordt het zeer gewaardeerd als er mensen zijn die  eenmalig met een activiteit willen helpen.

11. Rondvraag

Liana: Hoe zit het met de uitbetaling bij het draaien van een bardienst.Bij de 1e dienst krijg je 50,- euro terug. Bij een 2e dienst is dat 25,- euro. Het is niet de bedoeling om diensten uit te besteden aan niet-leden.

Benno: Is het wat om zonnepanelen aan te schaffen. Wordt bekeken door de bouwcommissie.

Maarten: Wordt het terras nog uitgebreid. Voorlopig niet. Er moeten eerst nog een aantal ramen vervangen worden vanwege lekkage.

Sebastiaan: Hoe gaat het met de reclame /sponsoring. Er is er een minder. Peter en Wilfried zijn er mee bezig.
Is er nog gekeken naar nieuw binnen meubilair. Nee i.v.m. toen nog mogelijke verhuizing naar FCM . Misschien dit jaar een vervolg.

Piet Meurs: Is het een idee om eigen mensen te laten meehelpen met vernieuwing van de banen om de kosten te drukken.
Martien vraagt zich af hoe het dan zit met de garantie.

De vergadering wordt gesloten

------------------------------

Ledenvergadering 3 juli 2023

Afwezig met bericht 6 personen. Aanwezig 37 leden waarvan 7 bestuursleden

Sjaak opent de vergadering. Op de algemene ledenvergadering van 6 maart 2023 is afgesproken dat er een extra ledenvergadering wordt gehouden om de plannen voor het vernieuwen van het park ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Sjaak legt de plannen en het advies voor het vernieuwen van de banen uit.

Tamara : Blijft de mateco ondergrond liggen? Die blijft.

De lavalaag onder de mat wordt geëgaliseerd en waar nodig opgevuld.

Baan 5 heeft een andere ondergrond. Er wordt nog bekeken wat hiermee gedaan moet worden. 

Alle 5 de banen worden tegelijk vervangen.

Dick: er zijn nu offertes aangevraagd. Blijven deze prijzen gelijk of zijn die tegen de tijd dat de banen vervangen worden omhoog gegaan? De twee bedrijven houden de prijs van de offerte.

We willen de banen vervangen in november december. Dat is bij alle bedrijven mogelijk.

Het is 3 à 4 weken werk. Mogelijk moet er in de wintercompetitie iets verplaats worden maar voor de voorjaarscompetitie zijn alle banen weer goed bespeelbaar.

Peter: Blijft het hek zo als het nu is? Ja. Er komt wel een poortje aan de zijkant van de banen.

Johan Busselaar: We moeten er wel heel goed voor zorgen dat we binnen het budget blijven. Er goed opletten dat er niet allerlei kosten bijkomen.

Piet Meurs heeft aangeboden een deel van het grondwerk te doen. Dit wordt nog doorgesproken.

Maarten: Er blijft af en toe wat water op de banen staan. Baan 5 staat af en toe blank. Ligt dit aan de drainage of de ondergrond? Martien zegt dat 8 à 10 jaar geleden de drainage een keer is doorgespoeld.

De drainage wordt bij de renovatie nagekeken en doorgespoten.

De grond naast baan 5 ligt hoger waardoor het water naar baan 5 loopt.

Sebastiaan: Worden de oude netten teruggeplaatst? Er komen nieuwe netten en netpalen.

Jeanette : Kunnen de banen ook een andere kleur krijgen blauw / groen. Dit is rustiger voor je ogen. Dit wordt bekeken.

Benno: Blijft het oefenhok? Ja dit blijft en wordt opgeknapt.

Er wordt gevraagd of de leden de plannen goedkeuren. 

De plannen worden unaniem goedgekeurd .

De offertes voor de banen zijn  aangevraagd bij Anteasport en Tennisbouw

Padelbanen
Er is ook gekeken naar de aanleg van padelbanen. Er is aan de gemeente gevraagd of we een stukje grond achter baan 3 en 4 erbij kunnen krijgen voor padelbanen. Het antwoord is dat dit lastig gaat worden. De bomen die daar staan mogen niet gesnoeid worden. Er zitten vleermuizen in. Wel kunnen we een stukje grond naast de kinderopvang en achter de oefenkooi erbij krijgen. Er moet nog wel een geluidsmeeting worden gedaan. We komen dan 95 meter van huizen af te zitten. Volgens Johan Meijer is de norm nu 160 meter. 

Mocht het plan goedgekeurd worden dan moeten we kijken hoe het gefinancierd moet worden. En wanneer het gedaan moet worden. Aanleg van 1 padelbaan kost 100.000 euro

Dick merkt op dat er ook gekeken moet worden wat de voordelen van padelbanen is. Hoeveel nieuwe leden krijgen we erbij door aanleg van een padelbaan.

Zonnepanelen
Volgende week krijgen we zonnepanelen op het dak van de kantine. Er komen 44 panelen op het dak te liggen . De dakconstructie is hiervoor goedgekeurd. Met subsidie erbij komt dit op 10.000 euro Dit hebben we met 4 à 5 jaar terugverdiend. De panelen worden geplaatst door de firma Vlaar uit Medemblik.

------------------------------

Verslag secretariaat 2023

Dit jaar ook weer veel tennisplezier bij MTC.

Er is dit jaar weer heel wat gebeurd bij onze vereniging.

We hadden weer veel teams die deelnamen aan de verschillende competities.

In de zomer zijn de clubkampioenschappen en het Radboud toernooi weer gespeeld.

Van Univé heeft de club een donatie van 250,- euro gekregen. Hiervan hebben we een AED cursus laten geven door Susan Smak aan de leden die hier interesse in hadden . Een hele leerzame avond.

In juli zijn er op het dak van de kantine zonnepanelen gelegd.  Lekker duurzaam en spaarzaam bezig.

De banen moesten dit jaar vervangen worden. Er is nog gekeken of we samen konden gaan met FCM. De banen zouden dan op het voetbalterrein komen en er zouden dan twee padelbanen bij kunnen komen. Dit plan kon niet doorgaan. 

De banen zijn in november december alle vijf voorzien van een nieuwe grasmat, het hekwerk is vervangen en de bestrating aangepast. Er moeten nog wat dingetjes gedaan worden maar we kunnen alweer spelen.

Er wordt ook nog gedacht aan padelbanen. Het bestuur is aan het kijken of dit mogelijk is. Waar komen de banen,geluidsoverlast , instemmeing van onze buren( moskee en kinderopvang). Er is een enquête naar de leden gestuurd om te horen of zij deze plannen ook zien zitten.

We waren even bang dat we begin 2024 geen activiteitencommissie meer zouden hebben. Gelukkig bestaat deze weer uit drie leden.

Maar ook de jeugdcommissie kan nog wel wat mensen erbij hebben.

En we hopen dat Sjaak op de jaarvergadering zijn functie kan overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Op naar weer een prachtig tennisjaar.

------------------------------

Jaarverslag barcommissie 2023.

In januari moesten we meteen volop in actie komen vanwege het mooie festijn Glow in the Dark. Het werd een gezellige en goed bezochte avond.

Vervolgens in april de voorjaarscompetitie met 15 teams. Bij veel teams werd de bardienst met eigen mensen en onder de verantwoording van de aanvoerders gedaan. Over het algemeen is dit goed verlopen. Dit zorgde er wel voor dat er voldoende mensen overbleven om andere diensten te doen bij evenementen zoals bijv. Open toernooi en clubkampioenschappen. Na een goed verlopen Radboud toernooi hadden we bijna de begrote jaaromzet al bereikt. Dit paste heel goed, want de geplande renovatie van ons park zorgde voor een stille periode van ruim 2 maanden. De enige bezoekers van de kantine waren toen de mensen die voor de werkzaamheden nodig waren. Half december kon de schoonmaakploeg weer aan de gang en kon iedereen weer een consumptie bestellen en er van genieten.

De marge, oftewel het netto resultaat stond dit jaar nogal onder druk vanwege allerlei prijsverhogingen. Uiteindelijk is wel de geplande begroting behaald. Maar om de prognose in 2024 te behalen hebben we enkele prijsverhogingen toegepast. BELANGRIJK !! is ook dat men de statiegeldblikjes in de daarvoor bestemde bakken deponeert.

We hopen en rekenen er op dat iedereen weer zijn bijdrage levert en wilmeewerken om er een gezellig en geslaagd jaar van te maken.

De barcommissie.

------------------------------

MTC Jaarverslag Jeugd 2023

We begonnen het jaar met ongeveer 70 leden en zijn helaas gezakt naar ongeveer 50 leden aan het eind van 2023. De jeugdcommissie krijgt veel evaluaties van ouders terug dat het te druk is, tennis als tweede sport wordt gezien en het weer erg slecht is.

Met de jeugd hebben we wel een redelijk mooi jaar gedraaid!

Begin 2023 is vooral Johan actief geweest met vriendjes en vriendinnetjes weken. Dit levert toch altijd een aantal nieuwe leden op. Net als de jaarlijkse sportdag van de Medemblikse basisscholen.

Op 1 juli zouden we een ‘Aan de Oever Tennis Event’ houden voor onze eigen jeugd en jeugd van omliggende verenigingen. In samenwerking met Arjan Meester (Aan de Oever Bouw), Johan, KNLTB en Tennisschool Kennemerland dachten we met zijn allen een mooie opzet te hebben gemaakt voor een sportieve dag voor de jeugd! Helaas hebben we moeten besluiten het evenement af te zeggen ivm heel weinig aanmeldingen. Waardoor er zo weinig animo is onder de jeugd weten we niet, maar we willen hier volgend jaar zeker weer iets mee doen!
Een enthousiaste sponsor willen we graag behouden!

Het nieuwe schooljaar begon onrustig door het regelmatig slechte weer. In overleg met hetbestuur is besloten om de lessen in de maanden november, december, januari en deels nog februari te geven vanuit de sporthal. Dit ook omdat het park 5 nieuwe banen heeft gekregen.

Vanaf begin november heeft de toenmalige commissie, bestaande uit Sandra, Manon en Ryanne, het stokje overgegeven aan Liana, Paul en Alice.

We zien het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet en gaan er weer een mooi jaar van maken!

Met sportieve groet,

Ryanne

Voormalig jeugdcommissie lid

------------------------------

Verslag recreatiecommissie 2023

De recreatiecommissie heeft afgelopen jaar 2 x een toernooitje georganiseerd.

De eerste was club-breed Glow in the dark, de tweede was rond Koningsdag. Beiden waren zeer goed bezocht. Een geplande bbq in juni kwam niet van de grond door gebrek aan animo. Een eventueel derde toernooitje in het najaar kwam er door de volle agenda en de renovatie van de banen niet meer van.

De bezetting van de commissie werd gedaan door Tristan en Rick. Met de aantekening dat Tristan aan het begin van 2023 te kennen heeft gegeven te stoppen als commissielid, daarop heeft Rick aangegeven niet alleen verder te willen. Helaas heeft, ook na meerdere oproepen, niemand zich aangemeld. Feitelijk zitten we nu dus zonder recreatiecommissie.

In het verleden was (iemand van) de recreatiecommissie altijd of vaak aanwezig tijdens de labelavond op vrijdag. Door de combinatie van het gebruik van app-groepen, de Corona-periode en de onderbezetting van de commissie is dit de afgelopen jaren veranderd. De labelavond regelt zichzelf wel. Dit roept de vraag op of de taakomschrijving dan nog wel klopt, ik stel voor om na te denken over een eventuele andere taakomschrijving van de recreatiecommissie, zeker om duidelijkheid te verschaffen voor mogelijke nieuwe aanmeldingen voor deze commissie.

Tristan en Rick hebben beiden aangegeven, indien mogelijk, beschikbaar te zijn mocht er iets georganiseerd worden.

------------------------------

Verslag Onderhoudscommissie 2023 /2024

De onderhoudscommissie heeft in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het renoveren van de banen en oefenkooi.

En tevens voor het vervangen van het hekwerk van de banen 1 t/m 4.

Er zijn diverse offertes aangevraagd hiervoor, en uiteindelijk Tennisbouw Nederland gekozen voor de banen en HB hekwerk voor de hekwerken.

De hekwerken zijn verwijderd door Piet Meurs en zijn mannen, en deze hebben ook de betonbanden rondom de banen opnieuw gesteld.

Tevens hebben zij het straatwerk van het tennispark aangepast.

Piet en zijn mannen worden daarvoor hartelijk bedankt, top!!!

Zoals het er nu voor staat moet er nog zand aangevuld worden op de banen en oefenkooi, wat binnenkort gaat gebeuren, incl. diverse opleverpunten.

Hierna zullen de banen gekeurd worden door de tennisbond.

Jos Ruiter heeft sinds kort, na 17 jaar, onze onderhoudsploeg verlaten, een hele lange periode, waarin hij veel betekend heeft voor MTC, en willen hem voor dit vele werk hartelijk bedanken.

Fen Pennekamp, ook al 17 jaar bij de ploeg, heeft aan gegeven om alleen nog in de drukste periodes van het jaar “stand by” te zijn. 

Tevens heeft Sjaak Beers, omdat hij teveel vrije tijd heeft !!! zich gevoegd bij onze ploeg.

Wij wensen iedereen nog veel tennis plezier op het gerenoveerde park.

De onderhoudscommissie,

Nico Vermeulen

Peter Vermeulen

Sjaak Beers

Martien Pronk

 

------------------------------

Jaarverslag WTC 2023

De wedstrijdcommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de organisatie van de Clubkampioenschappen en het Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi.

MTC Clubkampioenschappen 2023

Omdat we merken dat de belangstelling onder de leden voor de Clubkampioenschappen steeds minder wordt hebben we besloten om deze in 1 week te organiseren. 

Het afgelopen jaar was dat in de week van maandag 19 juni 2023 met de finalewedstrijden op de vrijdagavond. We hebben in totaal 40 enthousiaste leden mogen inschrijven en er een uiteindelijk een gezellig toernooi van weten te maken. Via Facebook, de website, nieuwsbrief en mail houden we jullie op de hoogte van onze toernooien en evenementen. Dit jaar ook voor het eerst via Instagram om op deze manier ook een groter publiek te kunnen bereiken.

Radboud Vermeulen Schildersbedrijf Dubbeltoernooi 2023

Met bijna de 200 deelnemers te hebben aangetikt zijn we het toernooi op zaterdag 26 augustus 2023 van start gegaan. 

Met als thema 'Beach' hebben we het park er zo zomers mogelijk op aan weten te kleden. De zon had in het begin wat moeite om ons tennispark te vinden maar gedurende de week is het toch nog goed gekomen. Met de crew in het nieuw gestoken waren we goed zichtbaar voor iedereen.

Tijdens de mooie wedstrijden was er heel wat gezelligheid op het park en waren er aardig wat toeschouwers. Onder het genot van een hapje van de bar en een lekker drankje heeft iedereen zichtbaar genoten. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 227 542 761

Tennispark Medemblikker T.C.

Admiraliteitsweg 4 (achter mfa De Muiter)
1671 JA Medemblik

KVK-nummer

40624109