MTCheader03
MTC Medemblikker Tennis Club

Rechten en verplichtingen

Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar.
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmalig een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Bardienst en/of oud papierdienst

Seniorleden zijn verplicht jaarlijks minimaal 2 “diensten” voor de club te verrichten. Dit kunnen zijn: bardiensten en/of papierophaaldiensten. Deze diensten kunnen worden ingevuld op de website. Leden die verzuimen de diensten zelf in te vullen, worden door de desbetreffende commissie ingedeeld en krijgen dan dus willekeurige data toegewezen.
De mogelijkheid bestaat om op voorhand alle diensten af te kopen à € 50,- per jaar.
Wanneer je je hebt ingeschreven of je bent ingeschreven voor een dienst krijg je hiervan automatisch een e-mail, zodat je op de hoogte bent van wanneer jouw dienst is.
Indien het lid (om wat voor reden ook) zijn dienst niet kan vervullen, is het lid verplicht om zelf voor vervanging te zorgen. Bij het niet nakomen hiervan volgt een boete van € 25,- per dienst.
Indien een lid weigert aan de verplichting tot het draaien van diensten te voldoen en de daaruit volgende boete(s) weigert te betalen, is het lid niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen en zal royement (opzegging namens de vereniging) volgen.
Vrijgesteld van diensten zijn: ereleden, leden van verdienste en leden van 70 jaar en ouder.

Met dank aan:

bouchier
IDB bord 2040x730
elhoek BORD mtc 2040X731
Marjan Hartog mode
Firma Zwaan
wijkom
Etosjong logo